List of Butterflies Discovered by Julian Jumalon
Family Papilionidae

1. Papilio karna irauana. 1975 (Palawan)
2. Chilasa carolinenesis Papilio carolinensis. 1967 (Mindanao)
3. Chilasa osmana Papilio osmana. 1967 (Leyte)

Family Pieridae

4. Delias blanca capcoi. 1975 (Negros)
5. Delias blanca uichancoi. 1975 (Bohol)

Family Danaidae

6. Euploea blossomae sibulanensis Euploea sibulanensis. 1971 (Mindanao)
7. Ideopsis gauna canlaonii Ideopsis bracara canlaonii. 1971 (Negros)
8. Parantica schoenigi Danaus melaneus schoenigi. 1971 (Mindanao)

Family Satyridae

9. Elymnias sansoni. 1975 (Negros)

Family Nymphalidae

10. Cyrestis maenalis zamboangenis. 1975 (Mindanao)
11. Cyrestis Kudrati. 1975 (Mindanao)
12. Athyma alcamene baltazarae Pantoporia pravara baltazarae. 1975 (Negros)
13. Tanaecia lupine howarthi. 1975 (Negros)
14. Tanaecia susoni. 1975 (Cebu)
15. Euthalia lubentina goertzi. 1975 (Negros)
16. Euthalia lubentina leytensis. 1975 (Leyte)
17. Lexias satrapes amlana Adolias amlana. 1970 (Negros)
18. Lexias satrapes ormocana Adolias satrapes ormocana. 1970 (Leyte)
19. Neptis cyra elioti. 1975 (Cebu)
20. Polyura schreibea bilarensis. 1975 (Bohol) Family Lycaenidae
21. Paruparo mamertina rahmanni Pratapa memertina rahmanni. 1975 (Leyte)
22. Paruparo cebuensis cebuensis Pratapa memertina cebuensis. 1975 (Cebu)
23. Paruparo cebuensis trezdawayi Pratapa cebuensis trezdawayi. 1975 (Negros)
24. Remelana davisi davisi. 1975 (Mindanao)


0 comments:

Post a Comment